Wat is contextuele hulpverlening?

Wat is contextuele hulpverlening? Contextuele hulpverlening is gestoeld op het gedachtengoed van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy (1920- 2007).


Ieder mens wordt geboren binnen een familie. Kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en ook gebeurtenissen in je familie neem je met je mee in je leven. Ze worden als het ware doorgegeven van ouder op kind. Hoe we opgroeien bepaalt voor een belangrijk deel hoe we ons later gaan verhouden tot onze partner, eventuele kinderen en anderen.

 

We hebben in ons gezin van herkomst allerlei lessen over het leven geleerd die ons vormen als mens. Veel van onze teleurstellingen en pijn zijn daar ontstaan, maar ook onze gevoelens van vreugde, veiligheid en geborgenheid vinden daar hun oorsprong.

 

Dit kan een last vormen, maar ook een hulpbron zijn. Het vormt als het ware de schade en schatten in iemands bestaan. In contextuele hulpverlening staat het herstel van betrouwbare relaties centraal.  Verbondenheid en betrouwbaarheid zijn hierin cruciaal. Nagy is in zijn werk beïnvloed door de filosoof Martin Buber, voor wie een mens slechts mens is in relatie tot de andere.

You can take the child out of the family, but you cannot take the family out of the child. - Gilligan

Werkwijze

U kunt zonder verwijzing bij De Contextuele Paraplu terecht. Wij hanteren geen wachtlijst. In een kennismakingsgesprek zullen we uw vraag verhelderen en kijken wat ik voor u kan betekenen.

 

Hiervoor vind ik het van belang dat er onderling vertrouwen is. Alleen vanuit een goede (werk) relatie kunnen we samen op weg. Mocht er andere hulp nodig zijn, zullen we samen zoeken naar een voor u beter passende vorm van hulp.

 

Soms is het moeilijk om in woorden uit te drukken wat van binnen leeft. Duplo kan helpen dit zichtbaar te maken. Het is een “taal erbij”.

 

De beeldspraak van de paraplu om onder te schuilen staat ook voor de vorm van hulpverlenen; bij elke in te zetten interventie zullen we kijken met een contextuele bril. Daarnaast maken we gebruik van andere manieren van hulpverlenen, waaronder: oplossingsgericht werken, narratief werken, creatieve middelen en een taal erbij.